SMT – Samverkan mot tullbrottslighet

Samverkan mot tullbrottslighet har funnits sen 1987 där idag närmare 300 företag i Sverige är anslutna till.
AB PJ Haegerstrand är ett av dessa företag vilket vi tror kan gynna svenska importörer och exportörer som arbetar på ett korrekt sätt.

SMT är en överenskommelse mellan näringslivet och Tullverket om att samarbeta i bekämpning och förebyggande av gränsöverskridande tullbrottslighet.
SMT-överenskommelsen syftar till att båda parterna ska använda sig av varandras kompetens, kontaktnät och erfarenhet för att förebygga och bekämpa tullbrottslighet.

Överenskommelsen bygger på ömsesidig respekt, kunskap och förståelse för varandras verksamhetsområden.